Location

1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

CME Credit

30 CME Credit

หนังสือเชิญประชุม

ดาวน์โหลด

CU-MAR 2020 ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 39

การอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้นประจำปีมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ถูกจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซึ่งในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 39 โดยทุกๆปีจะมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง ในระดับประเทศและได้รับการยอมรับทั่วไปในระดับนานาชาติ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

Register Login

Sponsors Booth

Sponsors Symposium

Event Schedule

ILD for internists

ARDS what's new?

Event Sponsors

Event Location

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 อาคารศูนย์ความก้าวหน้าชั้น 18
ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 081-573-0390

mdcu_pr@yahoo.com

Get Direction