fbpx

สวัสดีครับ เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ อายุรแพทย์ที่รัก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้นำในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์อย่างต่อเนื่องมานานหลายสิบปี รุ่นที่กำลังศึกษาอยู่นับแล้วเป็นรุ่นที่ 46 ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมนั้น เนื่องจากศาสตร์ทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางอายุรศาสตร์ที่มากมายเหมือนทะเลกว้าง การจัดประชุมวิชาการประจำปีจึงนับเป็นสิ่งสำคัญ ในการที่จะฟื้นฟูวิชาการให้ทันสมัย ย่อยให้กระชับ เพื่อนำไปใช้ได้จริง ทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอบรม และพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องหลังการฝึกอบรมด้วย จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ มาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยากรในระดับประเทศและได้รับการยอมรับทั่วไปเป็นสากล ในปีนี้ก็เช่นกัน เราได้จัดให้มีการประชุมวิชาการที่มีเนื้อหาสำคัญทางอายุรศาสตร์อย่างกว้าง ขวาง และมีจุดเด่น คือ เน้นกลเม็ดเคล็ดลับในการดูแลผู้ป่วย มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายเรื่อง ที่คัดสรรแล้วว่าจำเป็นสำหรับการเป็นอายุรแพทย์ที่ดีในยุคสมัยปัจจุบัน ในวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 นี้ ผมไม่อยากให้ท่านพลาดงานประชุมของเราที่ตั้งใจจัดขึ้นมาอย่างดี เพราะมีจำนวนจำกัดครับ

ด้วยความรักและปรารถนาดี
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย